top of page
Ara

Transit Beyanlarında Damga Vergisi

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı   :96603261-120.01.02.11  06.03.2019 / 42314962


Konu :Transit Beyanlarında Damga Vergisi


İlgi:  a) 15.01.2015 tarihli ve 5198980 sayılı yazımız.

b) 24.04.2018 tarihli ve 33665088 sayılı yazımız.
Gerek Bölge Müdürlüklerinden gelen yazılardan gerekse Bakanlığımız müfettişlerince düzenlenen raporların incelenmesinden transit rejimi kapsamında NCTS uygulamasında düzenlenen transit beyanlarının iptalinde damga vergisi tahsili ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241/1 inci maddesi tatbiki konularında tereddütlerin hasıl olduğu anlaşılmıştır.

4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)'nin "Beyan" başlıklı 17 nci maddesinde de ifade edildiği üzere transit beyanının ilgili hareket gümrük idaresine sistem üzerinden gönderilmesiyle beyan (DEC_DAT) statüsünü almakta ve sistem tarafından bir yerel referans numarası (LRN) tahsis edilmektedir.

Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan 28.02.2018 tarihli, E-26215 sayılı yazıdan bahisle ilgi (b)'de kayıtlı yazımızda;

NCTS üzerinden verilen (LRN) ile başlayan geçici tescil numarası alan transit beyannamelerinin her hâlükârda 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun IV/2-c fıkrası uyarınca maktu damga vergisine tabi tutulması,

(LRN) ile başlayan geçici tescil numarası alan beyannamelerin devamı niteliğinde olan (MRN) ile başlayan tescil numarası alan transit beyannamelerinin ise ayrıca damga vergisine tabi tutulmaması,

hususlarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, ilgi (a)'da kayıtlı yazımızla da;

"… İster “DEC_REJ:Beyanname reddedildi" ister " REL_NOT:Transit serbest bırakılmadı" olsun, bu beyannamelere ilişkin damga vergisi alacağı beyannamelerin iptali aşamasında değil, düzenlenip imzalanması aşamasında doğduğundan, yukarıda belirtilen statülerde yer alan ve çeşitli nedenlerle iptal edilen transit refakat belgelerinin beyanname bilgilerinin, Damga Vergisi Kanunu'nun " Resmi dairelerin mecburiyeti" başlıklı 26 ncı maddesi hükmü gereğince Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilerek, söz konusu beyannamelerden doğan damga vergisi tahsilatlarının Vergi Dairelerince yapılmasının sağlanması, cari işlemlerle ilgili doğan damga vergisinin gümrük idaresince tahsil edilmesi”

gerektiği Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bildirilmiştir.

Bu çerçevede, iptal edilen transit refakat belgelerine ilişkin damga vergisinin tahsilini teminen ilgili vergi dairelerine bildirimde bulunulurken, ilgi (a)’da kayıtlı yazımızda belirtilen “DEC_REJ (IE16): Beyanname reddedildi" ve " REL_NOT (IE51): Transit serbest bırakılmadı" statülerinin yanında “CAN_NOT (IE10): Transit iptali gönderildi”, “CAN_ACK (IE901): Transit iptali kabul edildi”, “CAN_DEC (IE09): Transit iptal edildi” statülerinin de dikkate alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)'nin "Transit beyanının sunulması " başlıklı 19 uncu maddesi “...hareket gümrük idaresince kabul işlemi yapılmayan transit beyanlarının geri çevrilmesi durumunda Gümrük Kanununun 241 inci maddesi uyarınca işlem yapılmayacağı” hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, Tebliğin anılan maddesi uyarınca, hareket gümrük idaresince kabul işlemi yapılmayan transit beyanlarının geri çevrilmesi durumunda (DEC_REJ (IE016)) Gümrük Kanununun 241 inci maddesi uyarınca işlem yapılmaması; bununla birlikte, hareket gümrük idaresince kabul işlemi yapıldıktan sonra yükümlü hatasından kaynaklanan sebeplerle iptal edilen transit beyanları için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesinin tatbiki gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page