top of page
Ara

Gümrük Yönetmeliği 502/6.Maddenin Uygulanması (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü-Tahsilat Dairesi


Sayı    :80571967-159.99


Konu   :Gümrük Yönetmeliği 502/6.Maddenin Uygulanması  08.02.2019 / 41502981


İlgi      :Mülga Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 17.04.2018 tarihli, 33683322 sayılı Dağıtımlı Yazısıİlgide kayıtlı yazıda, Gümrük Yönetmeliğinin 502’nci maddesi altıncı fıkrası uyarınca, birden fazla belgeye ilişkin olarak düzenlenen geri verme veya kaldırma kararlarında, başvurunun birden fazla başvuru formu ile yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, geri verme veya kaldırma işlemine konu toplam tutar esas alınmak suretiyle Gümrük Yönetmeliğinin 500’üncü maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işlem yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 500’üncü maddesi birinci fıkrası ile gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması konusunda, belirli limitler çerçevesinde hiyerarşik olarak gümrük idarelerinin yetkileri tanımlanmış; yine aynı Yönetmeliğin 502’nci maddesinin altıncı fıkrasında, konusu ve gümrük idaresinin aynı olması, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla birden fazla geri verme veya kaldırma başvurusu için 500’üncü madde uyarınca yetkili idaresi aynı olanlar için tek bir geri verme veya kaldırma kararı düzenlenebileceği hususu hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 12.10.2018 tarihli, 30563 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11.10.2018 tarihli, 2018/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde “Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tüm başvurularda, talebin sonuçlandırılması başka bir idari makamın görev alanında kalsa dahi, başvurular anında incelenerek takip edilecek, talebin ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine özen gösterilecek, başvuru sahibine yapılan işlemler hakkında gecikmeksizin nihai ve kesin bilgi verilecek, başvuruların süratli ve doğru sonuçlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınacaktır.” denilmektedir.

Bu minvalde, Gümrük Yönetmeliğinin 502’nci maddesinin altıncı fıkrasının uygulanmasında, Geri Verme veya Kaldırma Başvuru Formlarındaki tutarların toplamı yerine, her bir form bazındaki tutar dikkate alınarak 500’üncü madde uyarınca yetkili idaresi aynı olanlar için tek bir geri verme veya kaldırma kararı düzenlenerek taleplerin sonuçlandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page