top of page
Ara

2006/12 DIR Tebliği Geçici 33. Md. (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel MüdürlüğüSayı :41208501-132.99


Konu :2006/12 DIR Tebliği Geçici 33. Md.   13.02.2019 / 41538017


22.01.2019 tarihli ve 30663 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne geçici 32 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

" GEÇİCİ MADDE 33- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde

işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten

itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir. "

Bu çerçevede, anılan Geçici Madde hükmüne ilişkin ilave süre müracaatlarının Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nin 21 ila 27 nci madde hükümlerinden ayrı değerlendirilmek suretiyle ilgili gümrük idarelerince karşılanması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a. Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page